Welsh Trugs

System yw trugs lle gallwch ddysgu plentyn neu fyfyriwr i ddarllen Cymraeg os ydych chi’n deall Cymraeg drwy chwarae gêmau cardiau hwyliog. Mae’n hawdd!

trugs is a system whereby you can teach a child or student to read Welsh, as long as you have an understanding of the Welsh language, by playing fun card games. It’s easy!

Trugs Review Endorsement

From Dyslecsia Cymru

Dyma’r Ddamcaniaeth

Mae angen i ni wybod cod ein hiaith er mwyn gallu darllen. Rydyn ni’n dysgu’r cod mewn amryw o wahanol ffyrdd, drwy edrych ar lyfrau gyda’n gilydd ac wrth i rywun ddarllen storïau i ni. Ond mae angen i’r cod gael ei ddangos i ni a ffoneg yw hyn.

Mae trugs wedi’i strwythuro’n ffonetig ac mae’n gwneud dysgu darllen yn hawdd ac yn llwyddiannus.

Mae trugs yn ffordd hawdd a hwyliog i helpu ein plant i ddysgu darllen.

Mae’r iaith wedi cael ei threfnu’n gamau ffonig fel ei bod yn broses gam wrth gam sy’n hawdd ei dilyn. Felly, mae pob un yn gallu helpu rhywun i ddysgu darllen – mater o adeiladu ar wybodaeth flaenorol yw hi ac mae cynnydd yn anochel.

Yn Bocs 1 mae’r 5 cam cyntaf o’r camau darllen hyn ac mae’n galluogi plant a myfyrwyr i fynd o’r man cychwyn, sef oedran darllen tua 5½ oed yng ngham 1, hyd at oedran darllen o tua 7½ oed yng ngham 5.

Gall myfyrwyr o bob oed ddefnyddio trugs.

Here’s the Theory

Being able to read requires us to know the code of our language. This code is taught to us in a variety of different ways, by looking at books together, having stories read to us. Eventually we pick up how to read.

trugs is an easy and enjoyable way to help our children learn to read.

The language has been put into phonic stages to make it an easy to follow step by step process. This means that everyone can help someone learn to read – it’s just building on previous knowledge and progress is inevitable.

In Box 1 there are the first 5 of these reading stages and this enables children and students to go from the starting point of a reading age of about 5 ½ yrs at stage 1 up to a reading age of about 7 ½ yrs at stage 5.

Any age student can use trugs.

 

Dyma’r hwyl

Does neb, yn rhieni, yn athrawon, yn blant neu’n fyfyrwyr, ddim eisiau poeni am sut mae dysgu darllen. Mae pawb eisiau darllen, ac mae pawb eisiau i’r broses fod yn hwylus ac yn llwyddiannus.

Felly mae gan trugs dair gêm gardiau wahanol – rhai traddodiadol a chyfarwydd – i’w chwarae ar bob un o’r camau darllen.

Chwarae, darllen, ymarfer, cadarnhau ac atgyfnerthu.

Mae pawb yn chwerthin, yn rhyngweithio, yn cael hwyl ac yn mwynhau cwmni ei gilydd.

Dyna pam mae trugs yn gweithio – oherwydd mae’n hwyl ac wedi’i gynllunio gan bobl proffesiynol.

Os ydych chi eisiau gwybod rhagor am trugs, ffoniwch Joanna ar 01752 663775

Here’s the fun

People, whether the teachers parents children or students, don’t want the worry of how to learn to read. We all want to read, we all want the process to be enjoyable and successful.

So trugs has three different – traditional, family-type – card games to play at each of the reading stages.

Play, read, practise, reinforce and consolidate

Everyone laughs, interacts, has fun and enjoys each others company.

That’s why trugs works – because it’s fun and professionally put together.

If you want to know any more about trugs please ring Joanna on 01752 663775

Any age student can use trugs.

 

Welsh Trugs Supplier/Distributor

Heather Drake

Drake Educational Associates

Email: heather@drakeed.com

Tel: 029 2056 0333